Zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov vzdelávaním zamestnancov

Spoločnosť L E H O R, spol. s r.o. realizovala od 01.05.2009 do 31.12.2010 projekt s názvom „Zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov vzdelávaním zamestnancov“.
Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miestom realizácie projektu bol Trnavský samosprávny kraj, okres Galanta, mesto Galanta.

Celková schválená hodnota projektu bola 111.700,34 EUR.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu vzdelania a zručností zamestnancov za účelom zvýšenia adaptability pracovnej sily a v súvislosti s tým upevniť postavenie spoločnosti na trhu.
Špecifickými cieľmi projektu bolo:
·    zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov realizáciou manažérskych,     jazykových a odborných grafických školení
·    zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na novej technológii


Projekt bol z pohľadu odborného zamerania vzdelávacích aktivít rozdelený na 4 samostatné časti.
·    Aktivita 1 Manažérske školenia
·    Aktivita 2 Jazykové školenia
·    Aktivita 3 Školenia grafických programov
·    Aktivita 4 Školenia na novej technológii


Cieľovou skupinou boli všetci zamestnanci spoločnosti pracujúci na pracovnú zmluvu. Celkovo bolo v rámci projektu vyškolených  7 zamestnancov spoločnosti.

Školenia a vykonané aktivity, v rámci projektu, zvýšili odbornosť zamestnancov a súčasne prispeli k ich osobnostnému rastu. Zlepšenie odbornej spôsobilosti prispelo k pripravenosti zamesnancom adaptovať sa na nové výzvy, čo upevnilo postavenie spoloènosti L E H O R, spol. s r.o. na trhu. 

V rámci projektu neboli vytvorené partnerstvá.
 
Koordinátor projektu: Mgr. Ingrid Nešporová
Kontakt: Tel. / Fax 00421 31 780 4247,  Mail : info@lehor.sk, URL : www.lehor.sk